Jihočeský kalendář akcí - kultura, koncerty, zábava, sport, ubytování

JIHOČESKÝKALENDÁŘAKCÍ

Město České Budějovice

Město České Budějovice

 

Procházka městem

Klenotem Českých Budějovic je historické jádro s množstvím cenných církevních i světských staveb, s gotickými, renesančními a hlavně pak barokními domy, s unikátně zachovaným podloubím podél ulic České, Krajinské, Plachého, Kněžské, Dr. Stejskala i kolem celého náměstí.

Procházku nejlépe začneme v samotném srdci Českých Budějovic, na náměstí Přemysla Otakara II. Jedno z největších náměstí střední Evropy tvoří téměř dokonalý čtverec o rozměrech 133 x 133 metrů. Původně se nazývalo prostě "Náměstí" nebo "Rynek" a sloužilo již od založení města jako základní orientační bod, místo pro konání trhů, světských i církevních slavností, poprav a podobně. Scházela se tu českobudějovická společnost k pravidelným podvečerním procházkám. V průběhu 20. století zažilo náměstí nemálo demonstrací, bylo několikrát svědkem zániku i zrodu demokracie.

Nejnápadnějším objektem celého prostoru je barokní radnice, postavená mezi lety 1727-1730 podle plánů schwarzenberského knížecího stavitele Antonia Erharda Martinelliho na místě starší renesanční radnice a dvou sousedních domů. V její výstavnosti se odráží tehdejší hospodářský rozmach města i svrchovaná moc městské samosprávy uvnitř hradeb. Rozložitá fasáda nese nad prostředním oknem českobudějovický městský znak, obklopený zemskými znaky Moravy, Čech a Slezska, po stranách pak antické motivy se znázorněním důležitých měšťanských ctností - statečnosti a věrnosti. 

 

Tytéž vlastnosti jsou symbolizovány dvěma obrazy ve štítě u paty prostřední věže; rovněž čtyři alegorické sochy od Josefa Dietricha, umístěné na atice, personifikují základní měšťanské ctnosti - Spravedlnost, Statečnost, Moudrost a Opatrnost. Na fasádě nelze přehlédnout čtveřici mohutných plechových chrličů ve tvaru draků. Sochy a chrliče jsou dnes nahrazeny kopiemi. Z lucerny na střeše prostřední věže hraje kolemjdoucím každou hodinu zvonkohra s 18 zvonky, zavěšenými roku 1995.

Nejzajímavější součástí radničního interiéru je representativní obřadní síň s nástropní freskou od Jana Adama Schöpfa z roku 1730, která představuje Šalamounův soud. Na hlavním schodišti je instalovaný rozměrný reliéf se znakem města, který vytvořil pozdější ředitel městského musea Richard Kristinus v roce 1890. Pamětní deska, osazená na průčelí radnice, je dílem sochaře Jana Vítězslava Duška z roku 1935 a připomíná návštěvu presidenta T. G. Masaryka 20. prosince 1918 při návratu z emigrace. Do nárožního pilíře radničního loubí byl pro potřeby kontroly při trzích zasazen železný pás s vyznačením přesné délky vídeňského loktu z roku 1765.

Ostatní domy na náměstí náležely nejzámožnějším měšťanům či dokonce šlechticům, a patří proto k nejvýstavnějším ve městě. Stojí většinou na původních středověkých parcelách a z velké části mají gotické jádro. Jejich současná podoba však pochází z doby renesančních, barokních nebo mladších přestaveb. Za povšimnutí rozhodně stojí Mallnerův dům na rohu s Piaristickou ulicí, jehož přízemí zdobí krásná gotická ostění, kružby a fresky z přelomu 14. a 15. století.

.

Přímo proti němu se tyčí věžička rohového Puklicova domu, ve kterém byl roku 1467 zavražděn purkmistr Ondřej Puklice ze Vztuh. Tuto událost připomíná pamětní deska. Nároží pod Černou věží zaujímá funkcionalistická budova bývalé záložny, postavená roku 1935 podle projektu Bohumila Kněžka a Josefa Václavíka,  reliéf je dílem Břetislava Bendy. Protější rohový dům zdobí sgrafito z let 1565-1568. Také Brandnerův dům na rohu s ulicí dr. Stejskala má na fasádě zlomek sgrafita s motivem jelena z roku 1569, stejně datovaná je i sgrafitová výzdoba sousedního domu.

Přímo uprostřed plochy náměstí stojí barokní Samsonova kašna, největší svého druhu v České republice. Vytvořili ji společnými silami kameník Zachariáš Horn a sochař Josef Dietrich podle návrhu jindřichohradeckého jezuity Františka Bauguta v letech 1721-1726. Kašna neměla původně jen estetickou funkci, nýbrž i funkci praktickou k zásobování města vodou z Vltavy.

Keramická dlažba náměstí byla položena v letech 1937-1939 podle návrhu architekta Pavla Janáka. Jako jediný pozůstatek předchozí zádlažby z "kočičích hlav" byl přitom ponechán tzv. Bludný kámen, který najdeme jen několik kroků od kašny směrem k hotelu Zvon. Je to jedna z budějovických zvláštností, k níž se váže známá pověst; údajně se právě zde nacházelo popraviště, na kterém v roce 1470 rukou kata skončilo deset jinochů za odpor vůči rychtáři. Kdo prý nevědomky překročí Bludný kámen po desáté hodině večerní, nenajde již cestu domů.

 

Náměstí opustíme ulicí Karla IV., jejíž začátek vymezuje vysoký nárožní arkýř někdejšího paláce Včela z roku 1896, stojícího na opačné straně náměstí proti radnici. Po několika desítkách kroků vytváří nároží s ulicí Kněžskou na pravé straně tzv. Malý pivovar. Na tomto místě vařili českobudějovičtí měšťané pivo již od roku 1722, současná podoba objektu však pochází z roku 1815. Malý pivovar dnes slouží jako hotel, pivnice, restaurace a kavárna.

Malému prostranství na opačné straně této křižovatky dominuje bývalý kostel sv. Anny s kapucínským klášterem. Založila jej při své návštěvě Budějovic v roce 1614 královna Anna a stavba pokračovala až do roku 1621. V rámci josefinských církevních reforem došlo v roce 1786 ke zrušení kláštera, jehož budovy sloužily od 1804 jako biskupský seminář pro výchovu kněží. Roku 1986 byl kostel sv. Anny upraven na Koncertní síň Otakara Jeremiáše, v jedné jeho části sídlí rovněž galerie Zlatý kříž.

Podél delší strany bývalého kostela a kapucínského kláštera přicházíme na křižovatku ulic Kněžské a Kanovnické. Rohový Kneisslův dům po pravé straně je zdoben renesančními sgrafity, které se svým datováním do roku 1557 řadí k nejstarším ve městě. Kanovnická ulice dostala svůj název podle řady několika obytných domků postavených pro zdejší kanovníky v roce 1786, které jsou nápadné především unifikovaným provedením průčelí. Uprostřed volného prostranství naproti Kneisslovu domu stojí barokní kaple Smrtelných úzkostí Páně, vystavěná na místě středověké hřbitovní kaple sv. Jakuba mezi lety 1727-1731. Po svém zrušení za Josefa II. byla využita jako skladiště vojenského materiálu a obnovy se dočkala až roku 1855 zásluhou biskupa J. V. Jirsíka. K poslednímu obnovení její funkce došlo v roce 1999, dnes slouží řeckokatolickým věřícím.

Celý zdejší prostor ovládá svou mohutností katedrála svatého Mikuláše. Se stavbou kostela se započalo záhy po založení města a někdy kolem přelomu 13. a 14. století byl dokončen. O jeho původní podobě nejsme téměř vůbec informováni, zato však víme, jakou výraznou dominantou se stal po pozdně gotické přestavbě z let 1518-1535: v jeho čele stála věž, další se tyčila v sousedství presbytáře a do značné výšky čněla rovněž střecha nad hlavní lodí, zakončená štíhlou věžičkou.

V červenci 1641 podlehl tento chrám s veškerým vnitřním zařízením ničivému požáru, ale vzápětí se za vydatné pomoci dobročinných sbírek mohlo přikročit ke stavbě nového svatostánku. Byl vyzdvižen mezi lety 1641-1649 v barokním stylu podle návrhů Giovanniho Ciprianiho a Francesca Canevale. Stavělo se spěšně na úkor solidnosti, takže již v roce 1683 musel stavitel Giaccomo di Maggi opravovat vstupní průčelí. Do výklenků nad vchody vytvořil sochař Tomáš Zeisl plastiky sv. Mikuláše, sv. Václava a patrona města sv. Auraciána. Se zřízením českobudějovického biskupství v roce 1785 se kostel sv. Mikuláše stal katedrálou. Vnitřní vybavení se během 18. a 19. století vícekrát měnilo nebo opravovalo. Při poslední rozsáhlé rekonstrukci v letech 1968-1971 byla odstraněna většina bočních oltářů, kanovnických lavic z presbytáře a provedeny další úpravy vedoucí ke zjednodušení interiéru. V současné době tedy nejdůležitější součástí zařízení zůstává hlavní oltář z roku 1791 se starším obrazem sv. Mikuláše, rokoková kazatelna, původem z kajetánského kostela na Malé Straně v Praze, a barokní oltáře sv. Anny a Panny Marie z 18. století v bočních kaplích. Kolem kostela se až do roku 1784 rozkládal městský hřbitov.

 

V sousedství katedrály se tyčí Černá věž, nepřehlédnutelná dominanta města. Její stavba v letech 1550-1577 měla navenek vyjadřovat hospodářský rozmach renesančních Českých Budějovic, zároveň však věž sloužila jako zvonice a hláska, z jejíhož ochozu bylo město nepřetržitě hlídáno před nebezpečím požáru. Pod vedením italských stavitelů Hanse Spatze, Lorenze a Vincence Vogarelli vyrostla věž do tehdy závratné výšky 72,25 metrů. V současnosti patří věž k nejvyhledávanějším turistickým cílům pro krásný rozhled z ochozu, který se nachází 46 metrů nad zemí.

Přímo pod Černou věží, na malém prostranství před katedrálou, stojí pomník biskupa Jana Valeriána Jirsíka, zřízený z vděčnosti za neúnavnou práci především pro zdejší české školství. Bronzová socha, odhalená poprvé roku 1926, je poslední významnou prací Josefa Václava Myslbeka.

Procházku pokračujeme ulicí U Černé věže, jejíž nejstarší tradiční název "Židovská" pocházel již ze středověku a připomínal skutečnost, že tu byla od poloviny 14. století do roku 1505 usazena židovská komunita; na místě domu č. 13 stávala gotická synagoga, za rohem v Hradební uličce se koncem 15. století nacházel malý židovský hřbitov. Mezi další zajímavé objekty v této ulici patří moderní obchodní dům "U Hájíčků" č. 9 z roku 1911 se secesními prvky, ale především goticko-renesanční Wortnerův dům s krásnou atikou. Ve Wortnerově domě dnes sídlí Alšova jihočeská galerie, pořádají se zde výstavy výtvarných děl a přednášky o umění.  Před posledním domem zabočíme doleva do úzké Hradební uličky, která po celé své délce probíhá podél bývalých městských hradeb; vlastní zbytky opevnění však v této části města nejsou patrné. Aniž bychom odbočili, míjíme Plachého ulici s pěkně zachovaným loubím, a přicházíme ke křižovatce s rušnou Krajinskou třídou. Rozlehlý rohový objekt po levé straně v sobě ukrývá zbytky někdejšího špitálu sv. Václava, který zde působil od začátku 14. až do konce 18. století. Špitální budovy byly po jeho zrušení využity jako dělostřelecká kasárna, v nichž mimo jiné sloužil vynálezce lodního šroubu Josef Ressel.

Krajinskou třídou pokračujeme vlevo, směrem ke středu města, přičemž obě strany lemují renesančních, barokních a klasicistních domovních fasád - v případě nepříznivého počasí lze téměř celou ulici projít krytým podloubím. Zastavíme se na první křižovatce, abychom si prohlédli další z budějovických zajímavostí - masné krámy. Jedná se o nízkou, zato však protáhlou rohovou budovu, která kdysi sloužila skutečně k prodeji masa a chleba. Masné krámy sem v roce 1364 nařídil přesunout král Karel IV., nespokojený s jejich původním umístěním přímo uprostřed náměstí. Současnou podobu jim vtiskla renesanční přestavba z roku 1554, vstupní štít byl 1830 empírově přestavěn. V roce 1953 došlo k úpravě objektu na proslulou restauraci, vyhledávanou zejména milovníky Budějovického Budvaru. S nízkou stavbou masných krámů kontrastuje protější budova Komerční banky, vyzdvižená původně v roce 1911 pro městskou spořitelnu podle projektu vídeňského architekta Heinricha Rieda; stejně zajímavá jako řešení venkovní fasády je i plastická a malířská výzdoba jejího interiéru.

 Kolem delší strany masných krámů projdeme až na nejbližší křižovatku, kde pozornost zaujme rohový pozdně gotický Lubasův dům s pěkným nárožním arkýřem. Vydáme se vpravo Českou ulicí, která patří k nejklidnějším místům v centru města a která má téměř po celé délce zachováno podloubí. Ulice udivuje malebností zdejších měšťanských domů, nenarušených příliš moderními přestavbami. Jakmile podloubí skončí, zabočíme doleva Hradební uličkou a proti nám vyvstane dominanta Rabenštejnské věže.

Jedná se o jednu z nejlépe zachovaných součástí bývalého opevnění, dokonce se zbytkem původního hradebního ochozu vysazeného na krakorcích. Věž vznikla již ve 14. století, avšak současnou podobu získala teprve přestavbou z roku 1551. Naproti ní stojí vůbec nejužší dům ve městě, upravený rovněž z části bývalé hradby.

V naší procházce pokračujeme tak, abychom měli tento dům po pravé ruce, a vejdeme do malebné Panské ulice, v jejímž novém asfaltovém povrchu byly úmyslně ponechány pásy původní dlažby z valounů zvaných "kočičí hlavy". V prvním patře domu č. 14 se zachoval dřevěný gotický srub, který dnes ve svých útrobách skrývá útulnou vinárnu.  Přitahováni mohutnou siluetou kláštera přímo před námi staneme na Piaristické náměstí, v jednom z nejmalebnějších koutů Českých Budějovic. Dlažba tohoto prostoru pochází z roku 1995 a je reminiscencí na bývalý hřbitov, který tu fungoval až do poloviny 18. století. Po pravé straně se tyčí vysoký stupňovitý štít bývalé zbrojnice, jejíž výstavba je datována letopočtem 1531; kamenné masky v jejím průčelí mají patrně připomínat podobu stavitele a jeho pomocníků. Poněkud zastrčena za budovou zbrojnice stojí polygonální bašta, kdysi součást městského opevnění, v níž dnes sídlí Galerie Pod Kamennou žábou.

Nejvýznamnější památku této části města představuje bezesporu někdejší dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie.

Toto stavební místo obdržel dominikánský řád na jaře 1265 a ihned začal se stavbou, která v několika etapách trvala až do začátku 14. století. Dominikáni zde sídlili více než pět set let, s výjimkou druhé poloviny 16. století, kdy zdejší řádoví bratři vymřeli a klášterní budovy sloužily potřebám mincovny. Pak opět došlo k obnovení původní funkce a dominikánský řád tu působil až do roku 1785. Opuštěný areál získali piaristé a umístili sem své latinské gymnázium, od roku 1885 až do poloviny 20. století byl klášter obýván řádem redemptoristů.

Na stavební podobě areálu se podepsalo několik slohových období, v zásadě však zůstala zachována jeho původní gotická struktura. Interiér gotického klášterního kostela byl po svém dokončení ve 14. století vyzdoben unikátními barevnými freskami s výjevy ze života svatých, z nichž některé se podařilo odkrýt a restaurovat při rekonstrukci v letech 1993-1997. Hlavní loď i obě boční lodi prošly částečnou barokní přestavbou, většina vnitřního zařízení je však novogotická a pochází z let 1865-1887.

Ke kostelu přiléhá gotická křížová chodba obklopující rajský dvůr, při vchodu do křížové chodby jsou do zdi vsazeny náhrobní kameny několika českobudějovických měšťanů a šlechticů z okolí.

 V bezprostřední blízkosti kláštera stojí za povšimnutí ještě barokní sochy světců - sv. Dominika, sv. Zachariáše, sv. Josefa, sv. Anny a sv. Jáchyma - které tvoří jakousi alej naproti klášterní zvonici a vzešly mezi lety 1739-1746 z dílny místního sochaře Josefa Dietricha. Tentýž umělec vytvořil roku 1741 i sousoší Kalvárie a protější sloup sv. Trojice, které střeží průchod z Piaristického náměstí do České ulice.

Pro další část procházky je třeba vrátit se několik desítek kroků zpět k nábřeží Slepého ramene řeky Malše a pokračovat podél vody. Tato místa patří k nejpěknějším zákoutím Českých Budějovic, nabízí se tu malebný pohled na zadní průčelí zbrojnice a kláštera, mezi nimiž se navíc tísní polygonální bašta a kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1708. Nábřeží nás po několika minutách chůze kolem bývalých městských hradeb přivede k dřevěné lávce, spojující střed města se Sokolským ostrovem; na ostrově se nachází moderní sportovní areál s letní i zimní plovárnou, stadionem a funkcionalistickou budovou sokolovny z let 1939-1947.

Z opačné strany ústí k lávce Solná branka, pojmenovaná podle soli, která se tudy od poloviny 16. století dopravovala z nedalekého skladu k říčnímu břehu, nakládala na lodě a odvážela směrem k Praze. Další kroky po nábřeží otevírají před návštěvníkem romantický pohled na soutok Vltavy s Malší. Kolem řeky se v těchto místech táhne nejlépe zachovaný úsek městských hradeb, které svírají protáhlou "Biskupskou zahradu", nyní uzavřenou. Přes hradební zeď lze zahlédnout půlkruhovou baštu Otakarku z konce 13. století s vysokou prejzovou střechou.


Okolní domy svou výškou přerůstá hradební věž Železná panna, opředená mnoha pověstmi; věž pochází ze 14. století, byla však upravena po úderu blesku v roce 1612. 

Blížíme se k rušnější části nábřeží, kde jsou oba břehy Malše spojeny dvěma železnými mosty. Zleva sem vede Biskupská ulice, na jejímž konci spatříme opět věže radnice. Tudy se lze případně vrátit zpět na náměstí a prohlédnout si přitom rozsáhlou budovu biskupské rezidence. Ta byla původně v letech 1763-1767 postavena jako piaristická kolej a gymnázium, ale od roku 1785 slouží potřebám českobudějovického biskupství.

Další část prohlídkové trasy povede z velké části zelení městských parků. Hned u Biskupské ulice přejdeme Železný most, za nímž po pravé straně začíná parkově upravený prostor zvaný Háječek a dále Krumlovské stromořadí, nabízející příjemnou procházku podél řeky. Nachází se tu také hvězdárna s planetáriem, které kromě možnosti pozorovat oblohu připravuje i řadu populárně vzdělávacích programů. Vedle nalezneme letní kino, které je ovšem v provozu jen během sezóny.

Několik desítek kroků ulicí dále ve směru od mostu přijdeme k areálumoderně přestavěného zimního stadionu, v němž se odehrává každoročně řada hokejových utkání a jehož ledová plocha slouží ve vyhrazených hodinách také veřejnosti. Naproti stadionu se mezi stromy ukrývá nenápadný pomník obětem druhé světové války z řad českobudějovických Židů; jde o dílo sochaře Romana Brichcína a byl vztyčen roku 1992 symbolicky na místě, kde v letech 1888-1942 stávala monumentální novogotická židovská synagoga.

Po návratu zpět k Železnému mostu procházka může pokračovat proti proudu Malše po nábřeží, jemuž dominuje rozložitá stavba justičního paláce, sídla krajského i okresního soudu a věznice. Budova pochází z let 1902-1903 a podle množství věží se jí někdy říká také "budějovický Kreml". Mezi stromy před justičním palácem nalezneme sochu sv. Jana Nepomuckého, věnovanou roku 1723 měšťanem Vítem Gruberem původně pro most přes Malši.

Další socha stojí poblíž mezi několika velkými kaštany. Pochází z roku 1715 a představuje budějovickou Pannu Marii, ochránkyni města. Malši zde můžeme přejít přes Zlatý most, po němž vstupovali do městské brány obchodníci, a přinášeli tak městu bohatství - tato skutečnost se odrazila i v názvu zmíněného mostu, jehož současná podoba pochází z roku 1915.


Přicházíme k empírové budově Jihočeského divadla, vybudované původně v roce 1819 a naposledy přestavěné v letech 1986-1990. Nevelká bysta Josefa Kajetána Tyla na jeho průčelí připomíná, že tento velký český divadelník právě tady roku 1856 naposledy ve svém životě vystoupil na jevišti ve hře "Chudý kejklíř". Na nábřeží vedle divadla byl v roce 1990 odhalen pomník Emy Destinnové,  světově proslulé operní pěvkyně, která ve městě roku 1930 zemřela.

Několik kroků odtud, v sousedství Krumlovského mostu se od hladiny Malše odráží novorenesanční průčelí Domu kultury Slavie, známého též pod názvem "Německý" nebo "Armádní dům". Byl postaven roku 1871 podle projektu architekta Ignáce Ullmanna a sloužil původně jako společenské centrum českobudějovických Němců. Naproti němu nás svým rozložitým novorenesančním průčelím přitahuje objekt Jihočeského muzea z let 1898-1901, které mimo stálou exposici o dějinách města pořádá každoročně několik tématických výstav.


Obejdeme-li muzejní budovu z kterékoli strany, ocitneme se na Senovážném náměstí. Jednu jeho stranu lemuje rozlehlý komplex bývalého sirotčince a školních budov, ve kterých dnes sídlí biskupské gymnázium. Tento areál rostl postupně v letech 1886, 1904 a 1934. Na severovýchodě jej uzavírá novogotický kostel Svaté Rodiny z roku 1888, při němž působila kongregace sester sv. Karla Boromejského. U kostela stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého, dílo Leopolda Huebera z doby po polovině 18. století. Jižní frontu Senovážného náměstí tvoří moderní objekty Domu kultury Metropol z let 1967-1971 s velkým společenským a divadelním sálem.

Okruh kolem vnitřního města pokračuje severním směrem přes malý parčík, v němž byl roku 1925 vztyčen meteorologický sloupek od sochaře Jana Vítězslava Duška. Projdeme kolem hlavní pošty, jejíž budova pochází z let 1916-1918, a vstoupíme do městského parku. Na samém okraji stojí bronzový Lannův pomník z roku 1879, znovu obnovený 1993, připomínající významného českobudějovického rodáka a podnikatele Vojtěcha Lannu. Jeho jméno nese také zde začínající obchodní  třída, po níž lze během deseti minut dojít k vlakovému či autobusovému nádraží.

Za pomníkem začíná městský park, vznikající již od počátku 19. století na místě barokního opevnění města a hradebního příkopu. Do dnešní podoby byl upraven a rozšířen v letech 1875-1879 podle návrhu knížecího schwarzenberského zahradníka Rudolfa Wáchy, který je mimo jiné autorem zámeckého parku v Hluboké nad Vltavou. V nejširším místě městských sadů lze posedět na lavičkách kolem fontány, kterou v roce 1882 věnoval městu baron Karl Schwarz, dodavatel stavby zdejšího vodovodu.

Úzký pruh parku vymezuje po levé straně koryto Mlýnské stoky, po pravé straně potom třída Na sadech. Ze zástavby této komunikace stojí za pozornost empírová Eggertova vila z 1859, v níž dnes sídlí knihovna. Nechal si ji postavit majitel dolů Anton Eggert podle projektu předního českého architekta Ignáce Ullmanna. V další části parku nalezneme pomník českobudějovického rodáka, básníka Otakara Mokrého od sochaře Františka Bílka, odhalený v roce 1919.

Blízko odtud se rozkládá Mariánské náměstí. Nejstarší památkou tohoto prostoru je barokní mariánské sousoší, podle něhož dostalo náměstí svůj název. Budějovičtí ho vztyčili v roce 1716 z vděčnosti za to, že se městu vyhnula morová epidemie. V sousedství tohoto sochařského díla stojí rohová dvoupatrová budova ústavu pro hluchoněmé, založeného biskupem J. V. Jirsíkem 1871; samotný objekt však vznikl již v roce 1846 podle plánů Josefa Sandnera. Na rohu rušných tříd Husovy a Pražské uvidíme Mariánská kasárna, další Sandnerovu stavbu z roku 1843. Za první světové války v kasárnách sloužil spisovatel Jaroslav Hašek a začal tu psát svou knihu "Osudy dobrého vojáka Švejka" - slavná Švejkova budějovická anabáze končila právě zde.

Parkem můžeme pokračovat až na samý konec, kde nalezneme půvabné zákoutí s Rabenštejnskou věží, Mlýnskou stokou, budovou bývalého Zadního mlýna a barokní sochou sv. Jana Nepomuckého. Městské sady končí u secesní budovy obchodní akademie, bývalého dívčího lycea z let 1906-1911. Za školní budovou na Husově třídě stojí nedaleko vyústění na Dlouhý most objekt někdejšího zájezdního hostince U zelené ratolesti, jehož osudy jsou spjaty s historií koněspřežní železnice.muzeu

 

 

Plachanda Open – pouliční slavnost v samém srdci Českých Budějovic

Plachanda Open – pouliční slavnost v samém srdci Českých Budějovic Akce
20.06.2024 14:00


Plachanda Open – pouliční slavnost v samém srdci Českých Budějovic Čtvrtek 20. června 2024 Desátý ročník oblíbené pouliční slavnosti v Plachého ulici Celá ulice se opět uzavře automobilové dopravě a obyvatelé našeho města tak budou mít jedinečnou možnost zažít tuto malebnou uličku kousek od náměstí alespoň na jeden den trochu jinak. Ve spolupráci s mís

Mezinárodní festival pouličního umění Buskers fest v Českých Budějovicích

Mezinárodní festival pouličního umění Buskers fest v Českých Budějovicích Akce
17.06.2024 - 21.06.2024 18:00


Čtrnáctý ročník mezinárodního festivalu pouličního umění se opět vrací do českobudějovických ulic. Od pondělí do pátku se návštěvníci mohou těšit na desítky vystoupení přímo v centru města. Cirkusové skupiny z Argentiny, žonglér z Itálie, akrobatka z Japonska, klaun z Izraele, živé sochy ze Srbska nebo třeba loutkář z Francie vystoup&iac

Hosínské zvonění 2024

Hosínské zvonění 2024 Akce
29.06.2024 12:00


Hosínské zvonění 2024 Hosínské zvonění se koná v sobotu 29. června 2024 na faře v obci Hosín u Českých Budějovic. Program začíná ve 12:00, během odpoledne vystoupí divadlo JÁ TO JSEM s představením KOLOTOČ POHÁDEK. Následovat bude skupina DOBRÉ RÁNO BLUES BAND. V 17 : 00 se představí dánský loutkář ALEX MARIONETTES a Mr. Barti . V 18: 00 zahraje baskická skupina KORRONTZI po ní valašská skupina DOCUKU. Program je doplněn o tvůrčí dílny, hry, ukázky kovolitectví a mikromagii kou

Světový svátek hudby v Českých Budějovicích 2023

Světový svátek hudby v Českých Budějovicích 2023

Světový svátek hudby v Českých Budějovicích 2023 Několik kapel i sólistů nejrůznějších žánrů se představí na Světovém svátku hudby v Českých Budějovicích 21. června 2023. Zejména jihočeští umělci rozezní prostory IGY centra a Kiosek28. Vstupné je zdarma.   Světový svátek hudby má své kořeny ve Francii a od roku 1982 se slav&iacut
19.06.2023 Zobrazit detail

23. ročník akce BAMBIFEST

23. ročník akce BAMBIFEST

Milí přátelé, RADAMBUK- Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. zve děti, rodiče, prarodiče, oddíly, spolky dětí a mládeže, mateřské a základní školy, školní družiny a další organizace pracující s dětmi a mládeží ke Sportovní hale v Českých Budějovicích v pátek 12. a v sobotu 13. května 2023 na 23. roční
03.04.2023 Zobrazit detail

Pro tyhle okamžiky hrajeme volejbal, usmívá se Mach

Pro tyhle okamžiky hrajeme volejbal, usmívá se Mach

Pro tyhle okamžiky hrajeme volejbal, usmívá se Mach První cíl aktuální sezony splněn českobudějovičtí volejbalisté splnili. Jihostroj vyhrál Český pohár, když v krásném finálovém souboji přetlačil úřadujícího mistra extraligy z Karlovarska 3:2. O své dojmy se po nervydrásající bitvě podělili kapitán Radek Mach a trenér René
24.02.2022 Zobrazit detail

Tradiční galavečer bojových sportů je zpět. Gladiators night ring se vrací po dvouleté pauze způsobené pandemií covidu. KD Gerbera v Českých Budějovicích bude praskat ve švech už tento pátek 19. listopadu 2021 od 17 hodin.

Tradiční galavečer bojových sportů je zpět. Gladiators night ring se vrací po dvouleté pauze způsobené pandemií covidu. KD Gerbera v Českých Budějovicích bude praskat ve švech už tento pátek 19. listopadu 2021 od 17 hodin.

Tradiční galavečer bojových sportů je zpět. Gladiators night ring se vrací po dvouleté pauze způsobené pandemií covidu. KD Gerbera v Českých Budějovicích bude praskat ve švech už tento pátek 19. listopadu 2021 od 17 hodin.   Napínavé souboje, špičkové výkony a dechberoucí atmosféra. Tak vypadá klasický galavečer Gladiators night ring, jak ho znají v&sca
18.11.2021 Zobrazit detail

Jihočeské divadlo představí novou sezónu na náměstí

Jihočeské divadlo představí novou sezónu na náměstí

Jihočeské divadlo představí novou sezónu na náměstí     Divadelní sezóna 2021/2022 je za dveřmi a Jihočeské divadlo se nemůže dočkat, až svým divákům představí její novinky. První ochutnávka je nachystaná přímo na budějovickém náměstí. Na věžích o velikosti 2 x 5 metrů si mohou kolemjdoucí prohlédnout 13 premiérových ins
07.09.2021 Zobrazit detail

Výzva RADAMBUKu pro děti a mládež Obrázky pro zdravotníky

Výzva RADAMBUKu pro děti a mládež Obrázky pro zdravotníky

Výzva RADAMBUKu pro děti a mládež Obrázky pro zdravotníky V době lockdownu v České republice z důvodu pandemie COVID-19 Úkolem dětí bylo nakreslit obrázek a poděkovat zdravotníkům za jejich péči o nemocné. Výzva byla ukončena 20. 4. 2021 a poslalo do ní obrázky 78 výtvarníků. Obrázky byly opravdu povedené a bylo těžké z nich vybrat 10 výherců, nakonec vybral
31.05.2021 Zobrazit detail

Jihostroj proti Dynamu Moskva nenastoupí. Z Poháru CEV se musel odhlásit

Jihostroj proti Dynamu Moskva nenastoupí. Z Poháru CEV se musel odhlásit

Jihostroj proti Dynamu Moskva nenastoupí. Z Poháru CEV se musel odhlásit Evropská volejbalová konfederace (CEV) definitivně rozhodla, že první ze dvou utkání šestnáctifinále Poháru CEV, které bylo plánované na 11. – 12. listopadu v Moskvě, se z důvodu výskytu nákazy COVID-19 a následné izolace ruského týmu překládá na 25. list
17.11.2020 Zobrazit detail

Sezona Jihostroje začne kvůli koronaviru se zpožděním. Tým je připraven jít do boje o 11. extraligový titul

Sezona Jihostroje začne kvůli koronaviru se zpožděním. Tým je připraven jít do boje o 11. extraligový titul

         České Budějovice, 23. 9. 2020 Sezona Jihostroje začne kvůli koronaviru se zpožděním. Tým je připraven jít do boje o 11. extraligový titul   Volejbalový klub Jihostroj České Budějovice měl první kolo UNIQA extraligy naplánované na 19. září ve Zlíně. Osmého září však část týmu absolvovala testován&iacu
24.09.2020 Zobrazit detail

Mladý klavírní talent přiveze své debutové turné i do Českých Budějovic

Mladý klavírní talent přiveze své debutové turné i do Českých Budějovic

Mladý klavírní talent přiveze své debutové turné i do Českých Budějovic České Budějovice, XX. srpna 2020–V sobotu 19. září 2020 od 19 hodin se mohou fanoušci klavírních melodií v Českých Budějovicích těšit na koncert v rámci turné teprve 22letého klavíristy Pavla Vondráčka s názvem Love Stories Tour. Koncert se uskutečn&i
15.09.2020 Zobrazit detail

Jan Diviš: Byli jsme horkým favoritem na titul

Jan Diviš: Byli jsme horkým favoritem na titul

Jan Diviš: Byli jsme horkým favoritem na titul Už více než měsíc jsme bohužel bez volejbalu. Pro nás dobře rozjetá sezona je u konce. Za normálních okolností bychom nyní bojovali v play off. Ale teď naši hráči alespoň trénují v domácích podmínkách. Chod klubu jde ale dál a vedení se pomalu připravuje na následující extraligovou sezonu. V
30.04.2020 Zobrazit detail

Motor kemp 2020 tentokrát ve třech víkendových termínech!

Motor kemp 2020 tentokrát ve třech víkendových termínech!

Motor kemp 2020 tentokrát ve třech víkendových termínech! ČESKÉ BUDĚJOVICE — I v následujícím roce 2020, který se nezadržitelně blíží, chystá mládež Motoru hokejový kemp pro malé nadějné hokejisty. Konat se bude tentokrát ve třech víkendových termínech, veškeré informace pro rodiče jsou v článku. Cílem Motor Campu je
16.02.2020 Zobrazit detail

Zavíráme Boudu a otevíráme rok 2020

Zavíráme Boudu a otevíráme rok 2020

Zavíráme Boudu a otevíráme rok 2020 1) 42 dní Divadelního areálu Bouda Pilířem oslav jubilejní 100. sezóny Jihočeského divadla byl Divadelní areál Bouda na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích. V Boudě odehrálo Jihočeské divadlo celkem 35 představení, o dalších 7 se postarali naši hosté. Po celou dobu provozu Bo
14.01.2020 Zobrazit detail

CineStar AppDay Čtvrtky teď lítáme už od 115 Kč

CineStar AppDay Čtvrtky teď lítáme už od 115 Kč

CinCineStar AppDay Čtvrtky teď lítáme už od 115 Kč * Připoutejte se prosím, tohle bude jízda. Každý čtvrtek si s námi můžete zaletět do multikina CineStar na jakýkoliv film včetně premiér už od 115 Kč *. A že takovou cenu vesmír už dlouho neviděl.  eStar AppDay Čtvrtky teď lítáme už od 115 Kč * Připoutejte se prosím, tohle bude jízda. Každý čtvrtek si s námi můžete zaletět do multikina C
06.01.2020 Zobrazit detail

Sedící volejbalisté nově pod křídly Jihostroje

Sedící volejbalisté nově pod křídly Jihostroje

Sedící volejbalisté nově pod křídly Jihostroje   Klub VK Jihostroj se rozrostl o další tým. A ne jen tak ledajaký. Nově mezi řady úspěšného českobudějovického klubu patří i volejbal sedících. Ten je v Čechách zatím v plenkách. Nově vznikající jihočeský tým bude třetí v republice. „Ta myšlenka vznikla doce
13.11.2019 Zobrazit detail

Zpráva z utkání UNIQA Extraligy mužů pro web www.cvf.cz

Zpráva z utkání UNIQA Extraligy mužů pro web www.cvf.cz

Zpráva z utkání UNIQA Extraligy mužů pro web www.cvf.cz  INFORMACE o utkání UNIQA Ex-ligy ročník 2019/20 ZÁPAS: VK JIHOSTROJ ČESKÉ BUDĚJOVICE – VK PŘÍBRAM PEREX: Volejbalisté Českých Budějovic se poprvé v letošní sezoně představili domácím fanouškům. Ti byli samozřejmě zvědaví i na nové posily v dresu Jihostroje. Utkání začalo minuto
15.10.2019 Zobrazit detail

Příprava pokračuje podle plánu. Došlo i na houbaření

Příprava pokračuje podle plánu. Došlo i na houbaření

Příprava pokračuje podle plánu. Došlo i na houbaření 20.08.2019Klub Nabírání fyzické kondice neodmyslitelně patří k letnímu období hráčů Jihostroje. Od půlky srpna polykají první tréninkové dávky, které se skládají z výšlapů na Kleť, tréninků v posilovně a hale, cvičení v bazénu nebo na beachvolejbale. Jak to hráčů
07.09.2019 Zobrazit detail

Leonardo da Vinci v Českých Budějovicích. Pro velký úspěch PRODLUŽUJEME interaktivní expozici LEONARDO.

Leonardo da Vinci v Českých Budějovicích. Pro velký úspěch PRODLUŽUJEME interaktivní expozici LEONARDO.

Leonardo da Vinci v Českých Budějovicích.   Pro velký úspěch PRODLUŽUJEME interaktivní expozici LEONARDO.   České Budějovice, 5. září 2019   Pro velký úspěch prodlužuje společnost Objevárium výstavu pro děti i dospělé – LEONARDO. Interaktivní výstava LEONARDO bude v objektu Solnice na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích
07.09.2019 Zobrazit detail

Obhajoba mistrovského a pohárového titulu. Prestižní liga mistrů. To budou hlavní pilíře nadcházející sezony 2019/2020. První tréninkové dávky nového ročníku začnou hráči Jihostroje polykat ve středu 14. srpna.

Obhajoba mistrovského a pohárového titulu. Prestižní liga mistrů. To budou hlavní pilíře nadcházející sezony 2019/2020. První tréninkové dávky nového ročníku začnou hráči Jihostroje polykat ve středu 14. srpna.

Obhajoba mistrovského a pohárového titulu. Prestižní liga mistrů. To budou hlavní pilíře nadcházející sezony 2019/2020. První tréninkové dávky nového ročníku začnou hráči Jihostroje polykat ve středu 14. srpna. Jaká je čeká příprava a kteří hráči do ní nastoupí hned od začátku? Dozvíte se v rozhovoru s tren&eacut
14.08.2019 Zobrazit detail

Scooter: Fanoušci nás překvapují na každém koncertě!

Scooter: Fanoušci nás překvapují na každém koncertě!

Scooter: Fanoušci nás překvapují na každém koncertě! Skupina Scooter se úspěšně drží bez přestávky na scéně již čtvrtstoletí, což je u kapel tohoto ražení zcela nevídaná věc. Navíc stále plní velké koncertní sály a neustále vydává alba. Tento německý fenomén se s velkou show opět představí v Českých Budějov
19.06.2019 Zobrazit detail

Už tuto sobotu dorazí legendární kapela Scooter do Českých Budějovic!

Už tuto sobotu dorazí legendární kapela Scooter do Českých Budějovic!

Už tuto sobotu dorazí legendární kapela Scooter do Českých Budějovic! Po třech letech se objeví německá skupina Scooter opět v Českých Budějovicích! Na koncert se fanoušci mohou těšit již v sobotu 22. června. Party začíná ve 20 hodin na Výstavišti v Českých Budějovicích. Scooter to rozbalí na plný plyn a během dechberoucí show budou halou zní
18.06.2019 Zobrazit detail

Zpráva z utkání UNIQA Extraligy mužů (žen) pro web www.cvf.cz

Zpráva z utkání UNIQA Extraligy mužů (žen) pro web www.cvf.cz

Zpráva z utkání UNIQA Extraligy mužů (žen) pro web www.cvf.cz  INFORMACE o utkání UNIQA Ex-ligy ročník 2018/19 ZÁPAS: VK JIHOSTROJ ČESKÉ BUDĚJOVICE – VK DUKLA LIBEREC   PEREX: Poslední bitva o titul mistra republiky, poslední zápas extraligy volejbalistů v letošní sezoně. Který z týmů zvedne nad hlavu ohromný pohár pro vítěze? V dosavadním prů
07.05.2019 Zobrazit detail

Kapela Scooter pokračuje v triumfální cestě napříč Evropou a po třech letech zamíří znovu i do Českých Budějovic

Kapela Scooter pokračuje v triumfální cestě napříč Evropou a po třech letech zamíří znovu i do Českých Budějovic

Kapela Scooter pokračuje v triumfální cestě napříč Evropou a po třech letech zamíří znovu i do Českých Budějovic Scooter v čele s charizmatickým H. P. Baxxterem oslavili nedávno 25 let na scéně největším turné ve své historii. V rámci toho nevynechali ani Českou republiku a potěšili tak své příznivce v Praze a Ostravě. Tím to ale ještě zdaleka nekonč&iac
02.05.2019 Zobrazit detail

16tý Budějovický Majáles. Čím rozzáří město letos?

16tý Budějovický Majáles. Čím rozzáří město letos?

16tý Budějovický Majáles. Čím rozzáří město letos? Nebylo by přeposledního květnového týdne, kdyby nebylo Budějovického Majálesu. 19. - 25. května, bude datem, kdy bude celé centrum Českých Budějovic oživeno neziskovým festivalem, který je pořádán místními středoškolskými studenty. Hudba, divadla, pouliční umění, filmové sn&iacut
22.04.2019 Zobrazit detail

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice pokračuje v duchu EuroHeroes

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice pokračuje v duchu EuroHeroes

  Mattoni 1/2Maraton České Budějovice pokračuje v duchu EuroHeroes       Do startu Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice zbývá přibližně deset týdnů a více než polovina startovních čísel už je vyprodaná. Osmý ročník populárního závodu chce dát v letošním roce opět, tak jako v loňském, více prostoru evropským atletům. Z&aacu
17.03.2019 Zobrazit detail

Do čeho úspěšně investovat a jak ušetřit v roce 2019? EGO ENERGIE se představila na 14. Investičním fóru.

Do čeho úspěšně investovat a jak ušetřit v roce 2019? EGO ENERGIE se představila na 14. Investičním fóru.

Aktuální informace, doporučení, rady a tipy od týmu EGO energie.   Do čeho úspěšně investovat a jak ušetřit v roce 2019? Poradilo 14. Investiční fórum    4. 1. 2019 | EGO energie    Jak se mohou vyvíjet kapitálové trhy v roce 2019 a co čeká nejen v příštích 12ti měsících svět alternativních investic? Unikátní v&y
04.01.2019 Zobrazit detail

Daniel Landa rozvášnil Budvar arénu

Daniel Landa rozvášnil Budvar arénu

  Daniel Landa rozvášnil Budvar arénu   Doslova megakoncert se odehrál začátkem listopadu na hokejovém stadionu v Českých Budějovicích. Daniel Landa se zde zastavil při příležitosti oslav svých padesátin, ke kterým si dopřál opravdu velké koncerty. V jihočeské metropoli jej vidělo přes osm tisíc návštěvníků.   Kdo by to tehdy na počá
23.11.2018 Zobrazit detail

Zpěvák Voxel vystoupí s Pupeční šňůrou již tento víkend v Českých Budějovicích

Zpěvák Voxel vystoupí s Pupeční šňůrou již tento víkend v Českých Budějovicích

  Zpěvák Voxel vystoupí s Pupeční šňůrou již tento víkend v Českých Budějovicích   Písničkář a zpěvák Voxel přichystal pro své fanoušky překvapení. Po roce od jeho netradičního pop-folkového turné s Cimbálovkou se jeho příznivci mohou těšit na sólovou (PUPEČNÍ) ŠŇŮRU, kde zazní kromě osvědčených pís
23.11.2018 Zobrazit detail

BNJ - CEB 2:1 - Jihočeši vyšli po šesti výhrách naprázdno

BNJ - CEB 2:1 - Jihočeši vyšli po šesti výhrách naprázdno

BNJ - CEB 2:1 - Jihočeši vyšli po šesti výhrách naprázdno S šesti vítězstvími v zádech a s náskokem osmi bodů na druhé Kladno jely České Budějovice k dohrávce šestnáctého kola do středočeských Benátek nad Jizerou. Tam se dostaly do vedení po velké chybě Žajdlíka. To ovšem bylo od Jihočechů vše, Benátečtí otočili v
30.10.2018 Zobrazit detail

Sonda do revivalových kapel nejznámějších uskupení metalového žánru

Sonda do revivalových kapel nejznámějších uskupení metalového žánru

  Sonda do revivalových kapel nejznámějších uskupení metalového žánru   Hned dva revivalové koncerty proběhly v českobudějovickém okrese během jednoho týdne. Nejdříve se o víkendu v Jílovicích představila Metallica Tribute a pak ve středu v Českých Budějovicích ukrajinský revival Iron Maiden pod názvem Blood Brothers. Tyto dvě kapely jsou bezespor
30.10.2018 Zobrazit detail

Končí čtyřletý projekt Platform shift+, Digitální výzvy v divadle pro mladé diváky

Končí čtyřletý projekt Platform shift+, Digitální výzvy v divadle pro mladé diváky

Končí čtyřletý projekt Platform shift+     Digitální výzvy v divadle pro mladé diváky   Po čtyřech letech končí unikátní projekt Platform shift+, do kterého se zapojilo Jihočeské divadlo jako jediné z České republiky, spolu s dalšími devíti evropskými divadly.   Umělecká síť Platform shift+ je určena k výzkumu nových možnost
02.10.2018 Zobrazit detail

Daniel Landa oslaví své padesátiny také v Jižních Čechách

Daniel Landa oslaví své padesátiny také v Jižních Čechách

Daniel Landa oslaví své padesátiny také v Jižních Čechách Český rockový zpěvák, hudebník a skladatel Daniel Landa si přímo na své 50. narozeniny nadělí opravdu veliký dárek! Po 3 letech, kdy se mu podařilo svolat desítky tisíc fanoušků na svůj Velekoncert v pražských Letňanech, opět vystoupí před českým a slovenským publikem na 6 exkluzivn
24.09.2018 Zobrazit detail

Geniální skladatel Václav Votruba přivedl své soubory na letní parket ke Slávii!

Geniální skladatel Václav Votruba přivedl své soubory na letní parket ke Slávii!

  Geniální skladatel Václav Votruba přivedl své soubory na letní parket ke Slávii!   Kapely After Rain a The River Of The Lost Souls byli k vidění ve čtvrtek večer na letním parketu u Slavie. A bylo se na co dívat. Kapela After Rain byla ještě donedávna studiový projekt, ovšem po několika řadových deskách se šéf spolku rozhodl, že ho postaví na pódiu
30.08.2018 Zobrazit detail

Hladovýmu Pepovi se v Budějcích začíná líbit, objevil restauraci Panda!

Hladovýmu Pepovi se v Budějcích začíná líbit, objevil restauraci Panda!

  Hladovýmu Pepovi se v Budějcích začíná líbit, objevil restauraci Panda!   Pepa už tady řádí přes měsíc a zatím nenarazil na nějaký velký průšvih. Jo nějaké ty řeči bude mít pořád, tu jeho nevymáchanou hubu mu asi nikdo jen tak nezavře, ale myslel si, že jsou na tom Budějce mnohem hůře. Zatím je ale spokojený. Tentokráte navštívil rest
04.08.2018 Zobrazit detail

Pepa Hladový si dal v Modrých dveřích nuceně řízek, ale chutnalo mu velice!

Pepa Hladový si dal v Modrých dveřích nuceně řízek, ale chutnalo mu velice!

  Pepa Hladový si dal v Modrých dveřích nuceně řízek, ale chutnalo mu velice!   Již po pár týdnech v Budějovicích Pepa zjistil, jednu velkou nemoc místních restaurací – každý pátek nacpou na jídelák řízek! Ne že by to byla špatná pochutina, ale je to nuda a nic originálního. Kdyby se alespoň ty restaurace předháněly, kdo ten &scaron
25.07.2018 Zobrazit detail

Pepa Hladový navštívil Vatikán a byl mírně rozčarovaný

Pepa Hladový navštívil Vatikán a byl mírně rozčarovaný

  Pepa Hladový navštívil Vatikán a byl mírně rozčarovaný   Vatikán je restaurace s letitou tradicí a patří k doménám Českých Budějovic. Pepa se tentokráte vydal tam. Cítil tam dobré jídlo a pivo. To je také zárukou vysoké kvality, ačkoliv Budějčáci nad Budvarem kolikrát ohrnují nos. To ale Pepa není a tak se tě&scar
19.07.2018 Zobrazit detail

Pepa Hladový navštívil restauraci U podkovy a hlásí, že byl spokojen!

Pepa Hladový navštívil restauraci U podkovy a hlásí, že byl spokojen!

  Pepa Hladový navštívil restauraci U podkovy a hlásí, že byl spokojen!   Papa Hladový - postrach všech hospodských přišel na jih Čech! Většina mužů v jeho věku myslí na sex, ale to on ne. Jeho zajímá jen jak si co nejlépe naplnit žracák.  A když už o nějakou tu ženu zavadí, zeptá se jí, co má dobrého v ledničce. Je nesmlouvavý
22.06.2018 Zobrazit detail

Příští rok přijede do Budějovic kapela The Dire Straits Experience!

Příští rok přijede do Budějovic kapela The Dire Straits Experience!

Příští rok přijede do Budějovic kapela The Dire Straits Experience!   Pokračovatelé slavné kapely Dire Straits  - britský projekt The Dire Straits Experience  - míří opět do ČR a Rakouska. V roce 2018 vyprodali pražskou Lucernu, KC Aldis v Hradci Králové a vídeňskou Stadthalle, v příštím roce zavítá kromě zmíněných měst poprvé tak&eacu
12.06.2018 Zobrazit detail

Insomnie – Kniha, která vám nedá spát

Insomnie – Kniha, která vám nedá spát

  Insomnie – Kniha, která vám nedá spát   Existuje život po životě? Najdou duše zemřelých vždy klidu? Zůstane po nich občas negativní energie anebo tu zůstávají z nějakého důvodu? Musí být vždy nutně zlí? Kniha vyvolává spoustu otázek, jejichž odpovědi jsou nám uschovány za hradbami vlastního života, kam zatím nemůžeme proniknout. Tedy p
04.06.2018 Zobrazit detail

Hrůzné noci na Žižkově třídě v Českých Budějovicích... Václav Votruba vydává duchařinu s názvem Insomnie

Hrůzné noci na Žižkově třídě v Českých Budějovicích... Václav Votruba vydává duchařinu s názvem Insomnie

  Tisková zpráva   Hrůzné noci na Žižkově třídě v Českých Budějovicích... Václav Votruba vydává duchařinu s názvem Insomnie   Spánková paralýza, znepokojivé zvuky, nezvaní hosté… Českobudějovický spisovatel a muzikant Václav Votruba se ve své nové knize Insomnie vydává na pole psychologického hororu, kter&
29.05.2018 Zobrazit detail

Na Mattoni 1/2Maraton České Budějovice míří hvězdy evropské atletiky. Poběží Homoláč i Drahotová

Na Mattoni 1/2Maraton České Budějovice míří hvězdy evropské atletiky. Poběží Homoláč i Drahotová

    Na Mattoni 1/2Maraton České Budějovice míří hvězdy evropské atletiky. Poběží Homoláč i Drahotová       Sedmý ročník Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice přiláká elitní vytrvalce z celé Evropy. Závodem v jihočeské metropoli pokračuje iniciativa RunCzech ve spolupráci s Evropskou atletickou asociací nazvaná EuroHeroes, kter&
23.05.2018 Zobrazit detail

Dynamo podpoří Bazalku. Proti Příbrami nastoupí v jejích dresech

Dynamo podpoří Bazalku. Proti Příbrami nastoupí v jejích dresech

Dynamo podpoří Bazalku. Proti Příbrami nastoupí v jejích dresech   Fotbalisté Dynama podpoří Centrum Bazalka – stacionář pro děti s postižením. Proti Příbrami v neděli 8. dubna obléknou speciální "bazalkové" trikoty. Výtěžek z prodeje dresů pak poputuje právě na konto Centra Bazalka. Podpořit dobrou věc a získat dres z limitované edice s překvapením mohou z&aac
26.03.2018 Zobrazit detail

CEB - KLA 2:5 - Čtvrtá prohra s Kladnem znamená pro Motor konec sezony

CEB - KLA 2:5 - Čtvrtá prohra s Kladnem znamená pro Motor konec sezony

CEB - KLA 2:5 - Čtvrtá prohra s Kladnem znamená pro Motor konec sezony Sezona 2017/2018 je pro hokejisty ČEZ Motor České Budějovice u konce. Stopku Jihočechům vystavilo v semifinále WSM ligy Kladno, které v pátém utkání vyhrálo na jihu Čech 5:2. Sérii ovládlo 4:1. Důležitost zápasu byla v prvních minutách evidentní. Nikdo nechtěl udělat chybu a k vidění tak nebyly ani ž&aacut
21.03.2018 Zobrazit detail

CEB - KLA 2:3p. - I druhý semifinálový zápas patří Kladenským

CEB - KLA 2:3p. - I druhý semifinálový zápas patří Kladenským

CEB - KLA 2:3p. - I druhý semifinálový zápas patří Kladenským Českobudějovičtí nenapravili úterní zaváhání a dnes na svém ledě taktéž padli. Motor inkasoval minutu a půl před koncem základní hrací doby, a tak se šlo do prodloužení, ve kterém Rytíři zpečetili své vítězství. Domácí se dnes opět trápili předev&s
16.03.2018 Zobrazit detail

CEB - KLA 1:3 - První výhru v semifinále urvalo Kladno

CEB - KLA 1:3 - První výhru v semifinále urvalo Kladno

CEB - KLA 1:3 - První výhru v semifinále urvalo Kladno Semifinále play-off odstartovalo a první zápas proti Kladnu sehrály České Budějovice v Budvar aréně. Fanouškům se také představil Jaromír Jágr, jenž ale odehrál pouhých pět vteřin. Jihočeši sice dokázali srovnat stav na 1:1, poté se ale dvakrát trefili Rytíři. Ti tedy zvítězili v utkán&iac
14.03.2018 Zobrazit detail

Video: Přijďte si vyzkoušet fitness BodyBody zcela zdarma!

Video: Přijďte si vyzkoušet fitness BodyBody zcela zdarma!

BodyBody přichází s jarní akcí, kdy si můžete vyzkoušet originální metodu cvičení a poznat tak nový rozměr posilování. Jedná se o metodu EMS, která během cvičení neustále posiluje devadesát procent svalů na těle pomocí elektrických impulsů. Elektrody umístěné ve speciálně navržených oblecích mají přesně danou pozici pro každo
09.03.2018 Zobrazit detail

Vstupenky na semifinále v prodeji, přijede Jágr s Kladnem, nebo Slavia?

Vstupenky na semifinále v prodeji, přijede Jágr s Kladnem, nebo Slavia?

Vstupenky na semifinále v prodeji, přijede Jágr s Kladnem, nebo Slavia? ČESKÉ BUDĚJOVICE — Motor zdolal první překážku na cestě za velkým extraligovým snem. Ta další ho čeká v semifinále. Soupeřem bude Kladno, nebo Slavia. Ať tak, či tak, vstupenky na úterý 13. března i na středu 14. března už můžete kupovat nyní! Ceny pochopitelně zůstávají stejné jako ve čtvrtfiná
07.03.2018 Zobrazit detail

CEB - HAV 3:0 - Druhý mečbol proměněn, Motor postupuje do semifinále!

CEB - HAV 3:0 - Druhý mečbol proměněn, Motor postupuje do semifinále!

CEB - HAV 3:0 - Druhý mečbol proměněn, Motor postupuje do semifinále! Motor může slavit postup do semifinále! V posledním utkání čtvrtfinálové série se sice v první třetině střelecky trápil, poté ale přišla druhá třetina a s ní také dva góly. Navíc jeden zapadl do havířovské branky ještě v posledních dvaceti minutách. K vítězstv&
07.03.2018 Zobrazit detail

Skupina Dying Passion navštívila České Budějovice

Skupina Dying Passion navštívila České Budějovice

  Skupina Dying Passion navštívila České Budějovice       V rámci turné Svlékni tmu se na pódiu klubu Fabrika ukázala moravská rocková kapela Dying Passion, která zanechala stopu i v metalovém undergroundu, kde často doplňovala tvrdší soubory na festivalech. Zvláště v dobách dřívějších, když byla řazena mimo jiné i d
13.02.2018 Zobrazit detail

FRM - CEB 4:3 - Ve Frýdku to Motoru nejde. Domů se vrací s prázdnou

FRM - CEB 4:3 - Ve Frýdku to Motoru nejde. Domů se vrací s prázdnou

  Zakletý Frýdek. Jihočeši ani napočtvrté za dvě sezony neuhráli u slezského soupeři ani bod a na jih Čech se tak vrací s prázdnou. Přitom utkání začali velmi nadějně, když už v páté minutě vedli 2:0. Jenže Frýdku se podařil obrat a na bod nestačila už ani trefa Romana Vráblíka. Ve středu hostí soubor Mariana Jelínka Vsetín.       Branku Motoru ve Fr&
05.02.2018 Zobrazit detail

CEB - KAD 8:1 - Motor si na domácím ledě poradil s Kadaní naprosto přesvědčivě

CEB - KAD 8:1 - Motor si na domácím ledě poradil s Kadaní naprosto přesvědčivě

  Motor vsítil poslední Kadani osm gólů a po prohře na ledě prostějovských Jestřábů si alespoň trochu spravil chuť. Nejvíce kanadských bodů si připsal domácí útočník Josef Mikyska. Ten si na své konto zapsal dva góly a dvě asistence.       Diváci se nestihli ani rozkoukat a Miloslav Čermák si už odpykával menší trest za hákování.
02.02.2018 Zobrazit detail

Ve čtvrtek rozezvučí Slavii kapely spojené s GJVJ

Ve čtvrtek rozezvučí Slavii kapely spojené s GJVJ

  Ve čtvrtek rozezvučí Slavii kapely spojené s GJVJ   První únorový večer bude v Café Klub Slavie patřit hned čtyřem kapelám, které mají co do činění s budějovickým Gymnáziem Jana Valeriána Jirsíka. Půjde už o čtvrtý ročník akce příznačně nazvané Jirsíkův rockový večer. Do klubu jsou ale zváni všichni příznivci r
31.01.2018 Zobrazit detail

Karol Sidon navštívil České Budějovice

Karol Sidon navštívil České Budějovice

  Vrchní zemský rabín Karol Sidon navštívil v rámci projektu Spisovatelé do knihoven České Budějovice.  V příjemném prostředí Jihočeské vědecké knihovny na něj čekal plný salónek jeho příznivců nejen z židovské obce.   Pan Sidon, který má za sebou bohatou spisovatelskou minulost, přečetl jednu ze svých povídek. Poté
29.01.2018 Zobrazit detail

Plavecký stadion se pyšní novými velkými vířivkami!

Plavecký stadion se pyšní novými velkými vířivkami!

  Návštěvníci českobudějovické plovárny se konečně dočkali prostorných vířivek. Město tak pokračuje v rekonstrukci areálu a v jeho zvelebování. Tento rok se ještě bude měnit tobogán za delší a v plánu je také stavba saunového světa. Českobudějovický bazén byl poměrně dlouho zavřený. Celých pět měsíců. Ani to však ne
05.01.2018 Zobrazit detail

Petr Junek vydává svou další knihu Hypnosis – Třetí velká destrukce

Petr Junek vydává svou další knihu Hypnosis – Třetí velká destrukce

  Petr Junek vydává svou další knihu Hypnosis – Třetí velká destrukce   Jihočeský autor po třech letech dokončuje apokalyptickou trilogii a knihou Hypnosis se vrací více ke knize Apokalypsa –  poslední revoluce. Poslední titul se ale od předchozích knížek žánrově liší, Junkovi se konečně podařil napsat horor. Zatímco zmíněná první
26.11.2017 Zobrazit detail

Newyorský Pro-Pain rozsekal Budějce!

Newyorský Pro-Pain rozsekal Budějce!

  Newyorský Pro-Pain rozsekal Budějce! V rámci hudebního festivalu Dead End vystoupila amarická hard corová sebranka Pro-Pain a všem ukázala zač je toho loket. A že lokty lítaly hodně vysoko! Hned po prvních tónech se pod Meskilovou partou rozpoutalo samotné peklo. Fanoušci byli jako smyslu zbavení a člověk, aby měl starost o své zdraví, ale to k hard core neodmyslitelně patř&iacu
26.11.2017 Zobrazit detail

Na hlavní pódium festivalu Dead End vletí američtí Pro-Pain!

Na hlavní pódium festivalu Dead End vletí američtí Pro-Pain!

Čtyři podia, dvě desítky vystupujících, prvotřídní servis a skvělá dostupnost. To je již legendární českobudějovický festival Dead End, který pořádá za podpory města a Budvaru skupina Satisfucktion. Letos tento svátek připadl na 24.11. A cože v Gerbeře uvidíme? Program bude probíhat na čtyřech scénách. Na velké stagi v hlavním sále, menší
25.10.2017 Zobrazit detail

IFA party se letos dočká třináctého pokračování! A bude to ve velké!

IFA party se letos dočká třináctého pokračování! A bude to ve velké!

Legendární metalová akce, která se po ukončení činnosti klubu Marty´s stáhla do menších prostor, se opět vrací na velké pódium. Letos se na přehlídku tvrdě metalových kapel budete moc vydat do větších prostor českobudějovické Gerbery. A to v pátek dva dny před Silvestrem. IFA party se vždy koná mezi svátky a letos tomu nebude jinak. Pozvání
25.10.2017 Zobrazit detail

Makerday v Českých Budějovicích

Makerday v Českých Budějovicích

Kutilové, stavitelé, programátoři, technici a umělci… zbystřete!   V sobotu 26. června se Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích stane rájem pro všechny kutily, mladé umělce, inženýry a programátory a všechny lidi se zájmem o výtvarné umění, vědu a techniku. Vstup je pro všechny ZDARMA a koná se za každého počasí
25.06.2021 Zobrazit detail

Zpráva z utkání UNIQA Extraligy mužů (žen) pro web www.cvf.cz

Zpráva z utkání UNIQA Extraligy mužů (žen) pro web www.cvf.cz

Zpráva z utkání UNIQA Extraligy mužů (žen) pro web www.cvf.cz  INFORMACE o utkání UNIQA Ex-ligy ročník 2018/19 ZÁPAS: VK JIHOSTROJ ČESKÉ BUDĚJOVICE – SKV ÚSTÍ NAD LABEM PEREX: Jihostroj České Budějovice mohl v souboji s Ústím nad Labem rozhodnout čtvrtfinálovou sérii již ve třetím utkání v domácím prostředí. Oba předchozí z&aa
26.03.2019 Zobrazit detail

Zpráva z utkání UNIQA Extraligy mužů (žen) pro web www.cvf.cz

Zpráva z utkání UNIQA Extraligy mužů (žen) pro web www.cvf.cz

  Zpráva z utkání UNIQA Extraligy mužů (žen) pro web www.cvf.cz    INFORMACE   o utkání UNIQA Ex-ligy ročník 2018/19   ZÁPAS: VK JIHOSTROJ ČESKÉ BUDĚJOVICE – VK BENÁTKY NAD JIZEROU  Poprvé v novém roce se představili domácím divákům volejbalisté Jihostroje, na své palubovce přivítali poslední tým tabulky Benátky nad
14.01.2019 Zobrazit detail

Zpráva z utkání UNIQA Extraligy mužů (žen) pro web www.cvf.cz

Zpráva z utkání UNIQA Extraligy mužů (žen) pro web www.cvf.cz

  Zpráva z utkání UNIQA Extraligy mužů (žen) pro web www.cvf.cz    INFORMACE   o utkání UNIQA Ex-ligy ročník 2018/19   ZÁPAS: VK JIHOSTROJ ČESKÉ BUDĚJOVICE – VOLEJBAL BRNO     PEREX: Pohledný a napínavý zápas byl ve sváteční den k vidění ve Sportovní hale v Českých Budějovicích. Oba týmy nechtěly pustit nic z
20.11.2018 Zobrazit detail

Na podzim Nezmary v Metropolu navštíví Robert Křesťan, René Souček s Adélou Jonášovou, COP a Cimbal Classic

Na podzim Nezmary v Metropolu navštíví Robert Křesťan, René Souček s Adélou Jonášovou, COP a Cimbal Classic

Na podzim Nezmary v Metropolu navštíví Robert Křesťan, René Souček s Adélou Jonášovou, COP a Cimbal Classic   Jarní cyklus folkových koncertů Na návštěvě u Nezmarů na Malé scéně Metropolu sotva skončil a organizátoři již představují program na podzim. Fanoušci se mohou těšit na Roberta Křesťana a Trapery, René Součka a Adélu Jonášovou,
13.06.2018 Zobrazit detail

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice ovládl britský reprezentant Traynor. Čeští běžci ozdobili závod rekordními časy

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice ovládl britský reprezentant Traynor. Čeští běžci ozdobili závod rekordními časy

    Mattoni 1/2Maraton České Budějovice ovládl britský reprezentant Traynor. Čeští běžci ozdobili závod rekordními časy       Mattoni 1/2Maraton České Budějovice má poprvé v historii evropského vítěze. Díky iniciativě EuroHeroes určené na podporu rozvoje atletiky na starém kontinentu se z triumfu těší britský reprezentant Luke Trayn
04.06.2018 Zobrazit detail

Zajímavosti z Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice

Zajímavosti z Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice

    Zajímavosti z Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice       Křivolaké středověké uličky tě očarují a přenesou do závodu s pohádkovou kulisou. Díky povzbuzujícím davům se budeš cítit jako hrdina na vlastní cestě za dobrodružstvím. Nejdůležitější informace: ● Letos se poběží již sedmý ročník závodu. ● Mattoni 1/2Maraton
29.05.2018 Zobrazit detail

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice - Dopravní opatření v den závodu 2. června 2018

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice - Dopravní opatření v den závodu 2. června 2018

    Mattoni 1/2Maraton České Budějovice         Dopravní opatření v den závodu 2. června 2018 V sobotu 2. června se posedmé rozběhne Mattoni 1/2Maraton České Budějovice. Do jihočeské metropole se sjedou běžci ze všech koutů republiky i ze světa, aby si užili nenapodobitelnou atmosféru závodu. Městem se proženou tři tisíce šest set půlmaratonců a také běžci d
29.05.2018 Zobrazit detail

RunCzech spouští „EuroHeroes“ Iniciativu zaměřenou na podporu talentů evropské atletiky a aktivního životního stylu

RunCzech spouští „EuroHeroes“ Iniciativu zaměřenou na podporu talentů evropské atletiky a aktivního životního stylu

          TISKOVÁ ZPRÁVA   23. března 2018           RunCzech spouští „EuroHeroes“    Iniciativu zaměřenou na podporu talentů evropské atletiky a aktivního životního stylu           EuroHeroes – to je název nové iniciativy, kterou RunCzech od letošní sezony podpoří rozvoj atletiky a aktivního životn&
26.03.2018 Zobrazit detail

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice ozdobí evropská i tuzemská vytrvalecká špička

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice ozdobí evropská i tuzemská vytrvalecká špička

  Mattoni 1/2Maraton České Budějovice ozdobí evropská i tuzemská vytrvalecká špička   Do startu Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice zbývají necelé tři měsíce a více než dvě třetiny čísel už jsou vyprodány. Sedmý ročník populárního závodu chce dát v letošním roce více prostoru evropským a českým atletům. Z&a
16.03.2018 Zobrazit detail

CEB - HAV 4:2 - Motor udolal Havířov o dvě branky a vede v sérii 2:0

CEB - HAV 4:2 - Motor udolal Havířov o dvě branky a vede v sérii 2:0

CEB - HAV 4:2 - Motor udolal Havířov o dvě branky a vede v sérii 2:0 Hokejisté ČEZ Motor České Budějovice vyhráli i druhý domácí zápas s AZ RESIDOMO Havířov. Po včerejší hladké výhře museli dnes Jihočeši přidat a soupeře udolali 4:2. Čtvrtou branku vstřelil Martin Heřman až sekundu před koncem zápasu.   Diváci si ve druhém čtvrtfinálovém zápase
02.03.2018 Zobrazit detail

CEB - HAV 5:0 - Dobrý výkon a vedení v sérii!

CEB - HAV 5:0 - Dobrý výkon a vedení v sérii!

CEB - HAV 5:0 - Dobrý výkon a vedení v sérii! Lepší vstup do série si hokejisté Motoru nemohli ani přát. Svěřenci trenéra Jelínka vstoupili do čtvrtfinále proti Havířovu výborně, prosadili se hned pětkrát a navíc Petr Kváča udržel čisté konto. Paradoxně se o čtyři branky zápasu postarala první formace Motoru, když se dvakrát trefil Václav Ned
01.03.2018 Zobrazit detail

Rockové a punkové kapely pogratulují Centru pro pomoc dětem a mládeži k narozeninám

Rockové a punkové kapely pogratulují Centru pro pomoc dětem a mládeži k narozeninám

  Rockové a punkové kapely pogratulují Centru pro pomoc dětem a mládeži k narozeninám       Centrum pro pomoc dětem a mládeži v Českém Krumlově pokračuje v oslavách 20 let existence. V pátek 2. března se v rámci tohoto významného jubilea uskuteční rockový koncert v krumlovském klubu Fabrička. Na programu jsou čtyři kapely hrající rock
20.02.2018 Zobrazit detail

KVA - CEB 4:1 - Šlágr bez bodů. Motor ve Varech prohrál o tři branky

KVA - CEB 4:1 - Šlágr bez bodů. Motor ve Varech prohrál o tři branky

KVA - CEB 4:1 - Šlágr bez bodů. Motor ve Varech prohrál o tři branky Karlovy Vary - V padesátém kole WSM ligy došlo na souboj prvního s druhým, když Motor zajížděl do Karlových Varů. Jihočeši sice šli do vedení zásluhou Luboše Roba, ale to bylo z jejich strany vše. Poté už se trefovali jen domácí, kteří vyhráli i díky dvěma brankám Jar
19.02.2018 Zobrazit detail

Film Prezident Blaník srší štiplavým humorem

Film Prezident Blaník srší štiplavým humorem

  Film Prezident Blaník srší štiplavým humorem Nové multikino v Igy v těchto dnech vysílá ojedinělý satirický film Prezident Blaník, který si utahuje z prezidentských voleb a politiky vůbec. Kdo zná internetový seriál Kancelář Blaník, tak ví, o co asi tak půjde a na co se má připravit. Ostatní mohou být z filmu m&iacut
19.02.2018 Zobrazit detail

IFA party důstojně uctila památku Chucka Schuldinera

IFA party důstojně uctila památku Chucka Schuldinera

  IFA party důstojně uctila památku Chucka Schuldinera   Je to již šestnáct let, co zemřel jeden z nejvýznamnějších metalových kytaristů Schuldilner. Právě pro jeho originální styl skládání a nenapodobitelnou techniku hraní se jeho tvorba stala nesmrtelnou a dodnes udivuje miliony fanoušků tvrdé muziky. Na poslední českobudějovické rockové akci jeho
03.01.2018 Zobrazit detail

Václav Votruba: Kniha kovu je nejnáročnější projekt mého života!

Václav Votruba: Kniha kovu je nejnáročnější projekt mého života!

      Václav Votruba, novinář, muzikant a spisovatel o sobě dává vědět celkem často skrze různé projekty. A zajímavé na jeho tvorbě je, že je celkem rozmanitá. A to jak v hudební, tak ve psané formě. Aktuální je deska The Midnight Album od kapely The River Of The Lost Souls, kam si z metalových rozbouřených vod uletěl do art rockových pochmurných vod. A tak&eac
01.12.2017 Zobrazit detail

Plavecký stadion, který se letos stal kulturní památkou, konečně otvírá!

Plavecký stadion, který se letos stal kulturní památkou, konečně otvírá!

Hned dvě skvělé zprávy dorazily z českobudějovického Sokolského ostrova. Plovárna prošla druhým kolem rekonstrukcí a prvního listopadu otevře své brány pro své klienty. Ti tentokráte museli čekat dlouhých pět měsíců oproti běžné prázdninové odstávce. Ministerstvo kultury prohlásilo českobudějovický plavecký stadion za kulturní pam&a
25.10.2017 Zobrazit detail

Čtrnáctou IFA party navštíví polská death metalová legenda Hate!

Čtrnáctou IFA party navštíví polská death metalová legenda Hate!

  Čtrnáctou IFA party navštíví polská death metalová legenda Hate! Další pokračování metalisty oblíbené akce láká na jednu z nejlepších polských kapel, která doma dýše na záda takovým veličinám jako je Vader nebo Behemoth. Ovšem ani ostatní kapely nejsou k zahození. Polskou legendu v posledn&iacu
30.08.2018 Zobrazit detail

Minipivovar a restaurace Krajinská 27 - Naši hosté jsou pro nás především hosté a ne klienti!

Minipivovar a restaurace Krajinská 27 - Naši hosté jsou pro nás především hosté a ne klienti!

Naši hosté jsou pro nás především hosté a ne klienti!   „Pracuj na svém snu, abys nemusel pracovat na snu někoho jiného.“ Tak zní jeden moderní citát, který se hodí k osobě Petra Šmídka. Po té, co si řekl, že má nasbíráno dost vlastních zkušeností, otevřel svou vlastní restauraci a minipivovar a hned na to s n&
20.10.2017 Zobrazit detail

Přírodní koupaliště v Borku u Českých Budějovic v jižních Čechách

Přírodní koupaliště v Borku u Českých Budějovic v jižních Čechách

Přírodní koupaliště v Borku u Českých Budějovic Nové koupaliště u Českých Budějovic bylo slavnostně otevřeno 11. července od 16 hodin, což potěšilo mnoho jihočechů z blízského okolí. Areál rozšířil seznam koupališť a možnost, kde se vykoupat v parném létě v jižních Čechách. Areál je otevřen červen – září denně od 10:00 do 21:00
20.10.2017 Zobrazit detail

Trautenberk řádil v Českých Budějovicích!

Trautenberk řádil v Českých Budějovicích!

Trautenberk řádil v Českých Budějovicích! Středy před K2 se opět dostávají do plných obrátek a tak se Budějčáci mohou těšit na každotýdenní veselí před klubem až do září. Není toho málo a vybere si každý v rámci stylů. Středa dvanáctého padla na ojedinělou bigbítovou kometu jménem Trautenberk, která si razí cestu na
16.10.2017 Zobrazit detail

 

      Jihočeský kalendář akcí

      Generální partner

O nás

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace